TEKTON CONSULTING

Sprzedaż lokali na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO TEKTON CONSULTING

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Tekton Property”, zwane dalej: Regulaminem, określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie „Tekton Property”, w którego ramach Tekton Capital Sp. z o.o. wykonuje marketing usług własnych oraz zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Tekton Capital – Tekton Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Knyszyńskiej 16A/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,pod numerem KRS: 624391, o kapitale zakładowym 500 000 zł w całości opłaconym, REGON: 364762802, NIP 583-320-78-39, będąca twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawniona do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis – serwis tematyczny Tekton Property dostępny pod adresem tektonproperty.pl, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
 • Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktowe dla Użytkowników Serwisu.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III.  KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Tekton Capital za pośrednictwem Serwisu:
  1. umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych w Zasobach Serwisu, w szczególności informacji dotyczących własnej działalności oraz rynku nieruchomości i finansów.
  2. udostępnia formularz kontaktowy umożliwiający Użytkownikom kontakt z Tekton Capital.
 2. Zasoby Serwisu mają charakter ogólnodostępny, wobec czego korzystanie z Serwisu następuje z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu i nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu ani wniesienia opłaty.

 

IV. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Korzystanie z Zasobów Serwisu wymaga uzyskania przez Użytkownika we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, posiadającego przeglądarkę internetową, włączoną obsługę JavaScript i Cookies
 2. Tekton Capital zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  – MS Internet Explorer od 8.0,
  – Firefox od 3.0,
  – Chrome od 10.0,
  – Opera od 10.0.

V. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, w tym korzystania z Serwisu należą:
  1. konie trojańskie – programy, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla Użytkownika aplikacje, a w rzeczywistości implementuje niepożądane, ukryte przed Użytkownikiem różne funkcje (programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem przez nieuprawnione osoby itp.). Rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu przez użytkownika Internetu szkodliwego programu.
  2. wirusy – złośliwe oprogramowanie przenoszone poprzez zapisanie zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym. Mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki, zakłócić pracę urządzenia lub usunąć dane. Najczęściej do zarażenia wirusami dochodzi przy pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
  3. robaki – programy komputerowe, które samoczynnie kopiują się z jednych urządzeń na drugie. Przejmują kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Mogą powielać się w wielkiej liczbie np. poprzez rozsyłanie własnych kopii do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Robaki mogą jednocześnie pełnić dodatkowe funkcje, takie jak niszczenie plików, wysyłanie poczty (z reguły spamu) lub ułatwianie dostępu koniom trojańskim.
  4. spam – niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Powoduje zatykanie się łączy, blokuje miejsce na twardym dysku, spowalnia działanie serwerów. Często przenosi wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych lub fałszywych stron.
 2. Aby uniknąć zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu  Użytkownik powinien mieć zainstalowane na swoim komputerze specjalne oprogramowanie antywirusowe, które będzie stale, na bieżąco aktualizował, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (firewall). Należy zachować ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania w odnośniki we wiadomościach od nieznanych nadawców oraz cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 3. Tekton Capital podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu w tym poprzez zapobieganie i usuwanie wszelkich mogących wystąpić lub powstałych zagrożeń, w szczególności zagrożeń określonych w ust. 1.
 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu  należy działalność tzw. hakerów – osób wyszukujących lub wykorzystujących dziury bezpieczeństwa w oprogramowaniu komputerowym, w tym potencjalnie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo stosowania przez Tekton Capital różnorodnych, nowoczesnych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

VI. ZOBOWIĄZANIA TEKTON CAPITAL

Tekton Capital zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.

VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa innych osób, zawierające treści pornograficzne.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Tekton Capital oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, a ich publikowanie nie narusza niczyich praw autorskich. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Tekton Capital nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
 3. Tekton Capital nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zakończyć korzystanie z Serwisu. Rezygnacja następuje automatycznie poprzez zamnkięcie strony internetowej Serwisu. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego zakończenie korzystania z Zasobów Serwisu następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: kontakt@tektoncapital.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika i następuje z datą doręczenia Tekton Capital wiadomości e-mail ze stosownym żądaniem.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 922) jest Tekton Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Knyszyńskiej 16A/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 624391, o kapitale zakładowym 500 000 zł, REGON: 364762802, NIP 583-320-78-39.
 2. Użytkownicy wypełniający formularz kontaktowy w Serwisie mogą zostać poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje dot. preferowanego produktu/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia nawiązania kontaktu z Tekton Capital w celu rozpoczęcia świadczenia przez Tekton Capital usług drogą tradycyjną, po uprzednim uzgodnieniu warunków świadczenia tych usług.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu:
 4. oferowania Użytkownikowi produktów i usług oferowanych przez Tekton Capital oraz przez podmioty współpracujące z Tekton Capital w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, usług projektowania wnętrz i remontów (wykończenia lokali), usług wykonania tzw. inteligentnego domu oraz innych usług znajdujących się w ofercie Tekton Capital,
 5. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług przez Tekton Capital drogą tradycyjną, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
 6. przesyłania Użytkownikom zamówionych informacji handlowych,
 7. statystycznym i archiwizacyjnym,
 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z tych uprawnień, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych z systemu Serwisu następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: kontakt@tektoncapital.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane SOW Apartamenty 10 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Knyszyńskiej 16A/2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000573598 w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług.
 10. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie odwołana. Skorzystanie z tego prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: kontakt@tektoncapital.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 11. Tekton Capital

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu. 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Tekton Capital oraz na adres e-mail: kontakt@tektoncapital.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@tektoncapital.pl.
 3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Tekton Capital zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

 

Gdańsk, dnia 1.10.2016 r.